Solov'yov-Sedoy(Vasily Pavlovich) Solov'yov-Sedoy, Vasily Pavlovich

生没年 1907-1979 ロシア
辞書順 NML作曲家番号 22433